Proizvođači šećerne repe OPREZ: Povećano je prisustvo sive repine pipe

Foto: Youtube/Printscreen

Foto: Youtube/Printscreen

Šećerna repa se trenutno nalazi, u zavisnosti od roka setve, u fazi od klijanja i nicanja do razvoja prvih listova. Primećeno je, pak, povećano prisustvo i povećan ulov sive repine pipe, te se moraju preduzeti odgovarajuće mere.

Siva repina pipa koja se još naziva i obična repina pipa (lat. Bothynoderes punctiventris), je insekt, štetočina, najveći neprijatelj šećerne repe, koja svake godine u manjoj ili većoj meri oštećuje useve ove biljne vrste. Veći deo populacije insekata prezimljava u zemljištu na dubini 20-35 cm u stadijumu imaga (poslednji stadijum koji insekt poprima tokom svoje metamorfoze, procesa rasta i razvića) na starim repištima, a tokom godine razvija jednu generaciju.  

Ovaj insekt može napraviti veliku štetu u periodu dok je repa mlada, pa je iz tog razloga neophodno dobro pratiti stanje na njivama. Ova vrsta štetočina dosta može da se kreće i preko daa mogu da pređu 600 i više metara. Problem je što odrasla jedinka može za jedan dan pojesti desetak mladih biljaka, pa je neophodno pomno pratiti situaciju na terenu. Kri­ti­čan pe­ri­od u raz­vo­ju še­ćer­ne re­pe je od kli­ja­nja i ni­ca­nja, pa sve dok bilj­ka ne for­mi­ra 2-3 pa­ra stal­nih li­sto­va.

Ra­no u pro­le­će ka­da tem­pe­ra­tu­ra ze­mlji­šta do­stig­ne od 6-10◦C, na du­bi­ni 5-10 cm, pi­pa iz­la­zi iz ze­mlji­šta u ko­me prezimlja­va i po­či­nje sa mi­gra­ci­jom od­no­sno kre­ta­njem sa sta­rih na no­va re­pi­šta u po­tra­zi za hra­nom, ošte­ću­ju­ći tek iz­ni­kle mla­de bilj­ke (iz­gri­za­ju im ko­ti­le­do­ne). Uko­li­ko je vre­me su­vo i to­plo, za ne­ko­li­ko da­na insekt mo­že da uni­šti či­ta­ve kom­plek­se šećerne re­pe.

Izgled

Odrasli insekti su dugi oko 15mm sa glavom koja je izdužena i završava sa surlicom. Na gornjoj strani krila se uglavnom nalazi nekoliko nepravilnih pega koje su tamnije boje. Odrasla siva repina pipa je boje zemlje i teško je uočljiva kada miruje. Larva je beličaste boje, sa svetlo smeđom glavom bez nogu i malo je povijena.

Zaštita od sive repine pipe i njeno suzbijanje

U ci­lju su­zbi­ja­nja re­pi­ne pi­pe, naj­bo­lje re­zul­ta­te da­je kom­bi­na­ci­ja svih mera, na­ro­či­to agro­teh­ničkih i he­mij­skih.

Kada se govori o zaštiti od ovog štetnog insekta, tu se u prvom redu misli na izvlačenje zaštitnih kanala oko repišta. Prvo se izvlače kanali za lov pipe oko starih repišta, a na novim se izvlače nakon setve šećerne repe. Na dno kanala se može posuti insekticid i to bi trebalo ponoviti u počenoj fazi u slučaju jačih kiša.

Kako pipa ne može da leti dok je temperatura ispod 20 °C, u tom periodu se vrši prskanje samo oboda oko parcele šećerne repe do širine od 1 m. Na taj način se sprečavaju insekti koji pređu zaštitni kanal da uđu dublje u parcelu. Kada temperatura pređe  20 °C  pristupa se tretiranju kompletnog repišta.

Takođe ako je moguće poželjno je obezbediti da su stare parcele gde se gajila šećerna repa prošle godine udaljene bar 3 kilometra od novih zasada šećerne repe, kao i poštovanje plodoreda tako da šećrna repa na isto polje dolazi nakon 4 godine.

Kad in­sek­ti počnu in­te­ziv­ni­je da mi­gri­ra­ju, na­ro­či­to da le­te na no­va re­pi­šta, a re­pa je u po­čet­nom pe­ri­o­du raz­vo­ja, treba iz­vo­di­ti he­mij­ska tre­ti­ra­nja insek­ti­ci­di­ma ko­ji br­zo de­lu­ju, a to su pre­pa­ra­ti na ba­zi fe­ni­tro­ti­o­na, fen­ti­o­na, ili kom­bi­na­ci­ja ak­tiv­nih mate­ri­ja: hlor­pi­ri­fos i ci­per­me­trin.

Preventivno delovanje

Proizvođačima se preporučuje nekoliko preventivnih mera u cilju zaštite useva od ove štetočine:

- plodored – prostorna izolacija

- rana setva, setva semena sa većom energijom klijanja u cilju ranijeg i bržeg prerastanja osetljvih faza

- setva lovnih pojaseva – gusto posejana repa na ivičnim delovima novog repišta

- kopanje lovnih kanala najpre oko starih repišta, a zatim i oko novih repišta koji se po potrebi zaprašuju odgovarajućim insekticidima

- svakodnevno obilaženje površina pod šećernom repom u najtoplijem delu dana.

Agroinfo.rs

Proizvođači šećerne repe OPREZ: Povećano je prisustvo sive repine pipe

Komentari

Ostavi komentar

Слањем коментара се слажете са Правилима коришћења овог сајта.


Повезане вести

Portal Prognozno izveštajne službe objavio je da se na području Srbije u zavisnosti od roka setve i primenjenih agrotehičkih mera, usevi uljane repice nalaze u fazi od pet do devet i više listova, a registrovano je i prisustvo štetočina.

Ovaj period godine rizičan je zbog pojave glodara koji mogu oštetiti zasad, pa se preporučuje sprovođenje odgovarajućih mera kako bi se ovaj proces sprečio.

Žuta rđa stabla i lista kupine može da prouzrokuje značajne štete, jer dovodi do sušenja mladih izdanaka, a najveće štete prouzrokuje na osetljivim sortama, poput sorte Thornfree.

Prema procenama, proletos je šećerna repa posejana na oko 39 hiljada hektara površine, a u toku je kampanja vađenja i prerade ove poljoprivredne kulture.

Vizuelnim pregledom pojedinih zasada jabuke na području delovanja RC Pančevo ustanovljeno je prisustvo kolonija krvave vaši, pa je neophodna zaštita.

Usevi uljane repice iz ranijih rokova setve se u našoj zemlji nalaze u različitim fazama razvoja listova (BBCH 12-14), dok se usevi iz kasnijih rokova setve nalaze u različitim fazama klijanja i nicanja (BBCH 01-09). Registrovano je prisustvo štetočina i potrebna je adekvatna zaštita.

  • Најновије
  • Најчитаније

Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета